load icon
Vespa by Tina Sommer Paaske | tekstilkunst
90 x 60 cm
6.800 DKK
Fri som fuglen by Tina Sommer Paaske | tekstilkunst
50 x 60 cm
3.200 DKK
When life leaves tr.. by Silvana Therp Hansen | tekstilkunst
168 x 113 cm
19.000 DKK
Homeless girl by Silvana Therp Hansen | tekstilkunst
80 x 60 cm
6.000 DKK
Mads Mikkelsen by Silvana Therp Hansen | tekstilkunst
80 x 60 cm
5.500 DKK
Ring med klokken by Tina Sommer Paaske | tekstilkunst
60 x 90 cm
5.600 DKK
'Hun er der ikke' by Tina Sommer Paaske | tekstilkunst
90 x 60 cm
5.600 DKK
'En ny begyndelse' by Tina Sommer Paaske | tekstilkunst
90 x 60 cm
5.600 DKK
'Ensomhed' by Tina Sommer Paaske | tekstilkunst
71 x 103 cm
7.300 DKK