Betingelser

Brug af vores Websites

Ved at bruge vores Websites accepterer du disse Betingelser, og du bekræfter, du overholder alle gældende love og regler for brugen. Hvis du ikke kan acceptere Betingelserne, skal du straks navigere væk fra vores Websites, og afstå fra at bruge vores Websites.

Vores Websites tilbydes udelukkende til ikke-kommerciel brug, dvs. du må hverken distribuere, ændre, offentliggøre, genbruge, fremsende eller på anden vis bruge materiale og indhold på vores Websites til offentlige eller kommercielle formål uden vores skriftlige samtykke.

Du må gerne linke til og bruge materiale fra vores Websites, men du skal overholde reglerne om ophavsret og tydeligt angive os som kilde.

Selvom vi gør vores bedste for at give opdaterede og præcise oplysninger, kan der forekomme prisændringer, utilsigtede fejl og lignende på vores Websites, og vi gør derfor opmærksom på, at alt indhold på vores Websites tilbydes ”som det er” uden garantier for fuldstændighed eller korrekthed og uden indeståelser af nogen art. Vi fraskriver os alt ansvar for indhold på vores Websites og ydelser leveret derigennem.

Brug af Applikationen og køb af tillægsprodukter og -ydelser

Ved at anvende Applikationerne ArtPlan eller på anden vis indgå en aftale med os om brugen af disse applikationer eller køb af tillægsprodukter og -ydelser accepterer du disse Betingelser. Hvis du repræsenterer en virksomhed, indestår du for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.

Medlemskabet omfang og anvendelse

Medlemskabet giver brugsret til ArtPlan og valgte tillægsmoduler (herefter under et ”Applikationen”).

Anvendelse af medlemskabet gælder for den juridiske enhed, der har oprettet medlemskabet, og medlemskabet må ikke benyttes af eller til databehandling for andre.

Medlemskabet ophør og overdragelse

ArtPlan Standard (Gratis) kan opsiges fra dag til dag.

Benytter Kunden Applikationen i strid med aftalen, herunder Vilkårene, eller på anden måde, som må anses som retsstridig, er Kunstsamlingen berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. Ligeledes kan Kunstsamlingen ved manglende betaling af tillægsprodukter og -ydelser eller ved kundens insolvens opsige aftalen øjeblikkelig.

Kunstsamlingen har ret til frit at overdrage sine rettigheder overfor kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Kunstsamlingen endvidere ret til at bruge underleverandør, herunder til opbevaring af data.

Kundens data

Kunden ejer og kan frit disponere over data i Applikationen.

Kundens data slettes tidligst 10 dage efter medlemskabet ophør, og Kunstsamlingen har ingen pligt til at opbevare data efter dette tidspunkt.

Opdateringer og driftsstabilitet

Kunstsamlingen forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen og Websites. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores Websites mens opdateringer foretages. Kunstsamlingen tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

Kunstsamlingen forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, i form af standardisere ansøgninger fra kunstnere, opdateringer til Applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes interessante for Kunden.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Brugen af Applikationen og vores Websites foregår helt på eget ansvar. Kunstsamlingen kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Applikationen og vores Websites.

Kunstsamlingen fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Kunstsamlingen kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Kunstsamlingen hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

Brug af Applikationen og vores Websites, herunder Kunstsamlingen kundeservice, og anden kommunikation med Kunstsamlingen, skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko og Kunstsamlingen kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.

Information på vores Website, i vores Applikation eller i vores tillægsprodukter /-ydelser skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse. Check venligst alle dine detaljer og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation, for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer Kunstsamlingen ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen og alt materiale på Websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på Websitet eller Applikationen til Kunden.

Kunden giver Kunstsamlingen og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data der uploades af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Applikationen og vores Websites samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Databehandleraftale

Ved indgåelse af nærværende aftale om anvendelse af et Kunstsamlingen produkt, indgår du samtidig i en databehandleraftale med Kunstsamlingen, der sikrer at du som kunde anvender et program, der lever op til kravene i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/279 af 27. April 2016 (benævnt databeskyttelsesforordningen).

Ændringer og opdateringer

Kunstsamlingen kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af Applikationen og/ eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Prisstigninger

Kunstsamlingen har ret til at regulere tillægsprodukter og -ydelser automatisk og uden varsel hvert år pr. 1. januar i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i perioden 1. oktober – 30. september.

Tvister

Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i Stenløse som første instans og behandles efter dansk ret.

 

Sidst opdateret: 01. Juni 2021